Huisregels

 

Huisregels Fysiotherapie Wennekers

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
 • Indien u verhinderd bent, dient uw afspraak 24 uur van tevoren afgemeld te worden. Zonder afmelding kan de praktijk ervoor kiezen om een no-show tarief in rekening te brengen.
 • Enkel de werkzame fysiotherapeut(en) hebben toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Ieder heeft een geheimhoudingsplicht.
 • Bij uw eerste afspraak graag uw verzekeringspasje, identiteitskaart en eventuele verwijzing meenemen. Bij een chronische indicatie en een groepsbehandeling is altijd een verwijzing van een arts noodzakelijk.
 • U dient zelf te controleren of u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent dan dient u voor de fysiotherapeutische behandeling contant te betalen of via een factuur welke u binnen 14 dagen moet voldoen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met hem of haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing op, dan kunt u met een externe klachtencommissie in contact komen om dit kenbaar te maken. Vraag uw fysiotherapeut bij welke klachtencommissie de praktijk is aangesloten.
 • Bij aanmelding gaan we er vanuit dat u kennis heeft genomen van de huisregels en hiermee akkoord gaat.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand.

Bejegening Fysiotherapie Wennekers:

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt bezwaar heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden. Anders zullen er kosten in rekening worden gebracht.
 • De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig kunnen zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden. 
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.